من دلم آسمون میخواد مرتضی .. آسمون!

من دلم آسمون میخواد مرتضی .. آسمون!

isqineeha:

Baghdad, Iraq - 1958

isqineeha:

Baghdad, Iraq - 1958

distressed • fervor